Paliperidone Teva 6mg Verl.afgifte Comp 112 X 6mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

 • Schizofrenie (volwassenen)

De aanbevolen dosis van Paliperidone Teva voor de behandeling van schizofrenie bij volwassenen is6 mg eenmaal daags, in te nemen 's morgens. Initiële dosistitratie is niet nodig. Sommige patiëntenkunnen baat hebben bij lagere of hogere dosissen binnen het aanbevolen dosisbereik van 3 mg tot12 mg eenmaal daags. Dosisaanpassing, indien aangewezen, mag uitsluitend plaatsvinden na klinischeherevaluatie. Wanneer dosisverhogingen aangewezen zijn, worden stappen van 3 mg/dag aanbevolen en ze mogen doorgaans alleen plaatsvinden met intervallen van meer 5 dagen.

 • Schizoaffectieve stoornis (volwassenen)

De aanbevolen dosis van Paliperidone Teva voor de behandeling van schizoaffectieve stoornis bijvolwassenen is 6 mg eenmaal daags, in te nemen 's morgens. Initiële dosistitratie is niet nodig.

Sommige patiënten kunnen baat hebben bij hogere dosissen binnen het aanbevolen dosisbereik van6 mg tot 12 mg eenmaal daags. Dosisaanpassing, indien aangewezen, mag uitsluitend plaatsvinden naklinische herevaluatie. Wanneer dosisverhogingen aangewezen zijn, worden stappen van 3 mg/dagaanbevolen en ze mogen doorgaans alleen plaatsvinden met intervallen van meer 4 dagen.

 • Overschakelen op andere antipsychotica

Er zijn geen systematisch verzamelde gegevens om specifiek informatie in te winnen over hetoverschakelen van patiënten van Paliperidone Teva op andere antipsychotica. Omwille van deverschillende farmacodynamische en farmacokinetische profielen tussen antipsychotica onderling, istoezicht van een arts noodzakelijk wanneer overschakeling op een ander antipsychoticum medischaangewezen is.

 • Ouderen

Dosisaanbevelingen voor oudere patiënten met een normale nierfunctie (creatinineklaring (CrCl)≥ 80 mL/min) zijn dezelfde als voor volwassenen met een normale nierfunctie. Omdat oudere patiëntenechter een verminderde nierfunctie kunnen hebben, is het mogelijk dat de dosis moet wordenaangepast aan hun nierfunctiestatus (zie Nierfunctiestoornis hieronder). Paliperidone Teva moet metvoorzichtigheid worden gebruikt bij oudere patiënten met dementie met risicofactoren voor beroerte (zierubriek 4.4). De veiligheid en werkzaamheid van Paliperidone Teva bij patiënten > 65 jaar metschizoaffectieve stoornis zijn niet onderzocht.

 • Leverfunctiestoornis

Er is geen dosisaanpassing vereist bij patiënten met een lichte of matige leverfunctiestoornis.Aangezien paliperidone niet onderzocht werd bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis, isvoorzichtigheid aanbevolen bij deze patiënten.

 • Nierfunctiestoornis

Voor patiënten met een lichte nierfunctiestoornis (creatinineklaring ≥ 50 tot < 80 mL/min) is deaanbevolen startdosis 3 mg eenmaal daags. De dosis mag verhoogd worden tot 6 mg eenmaal daagsop basis van de klinische respons en verdraagbaarheid.

Voor patiënten met een matige tot ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring ≥ 10 tot < 50 mL/min) isde aanbevolen startdosis van paliperidone 3 mg om de andere dag, wat verhoogd mag worden tot 3 mgeenmaal per dag na klinische herevaluatie. Aangezien paliperidone niet onderzocht werd bij patiëntenmet een creatinineklaring lager dan 10 mL/min, wordt zijn gebruik niet aanbevolen bij deze patiënten.

 • Pediatrische patiënten

Schizofrenie: De aanbevolen startdosis van Paliperidone Teva voor de behandeling van schizofrenie bijadolescenten van 15 jaar en ouder is 3 mg eenmaal daags, in te nemen 's morgens.

Adolescenten met een lichaamsgewicht < 51 kg: de maximale aanbevolen dagelijkse dosis vanPaliperidone Teva is 6 mg.

Adolescenten met een lichaamsgewicht ≥ 51 kg: de maximale aanbevolen dagelijkse dosis vanPaliperidone Teva is 12 mg.

Dosisaanpassing, indien aangewezen, mag uitsluitend plaatshebben na klinische herevaluatie rekeninghoudend met de individuele behoefte van de patiënt. Wanneer dosisverhogingen aangewezen zijn,worden stappen van 3 mg/dag aanbevolen en ze mogen doorgaans alleen plaatsvinden met intervallenvan 5 dagen of meer. De veiligheid en werkzaamheid van paliperidone bij de behandeling vanschizofrenie bij adolescenten tussen 12 en 14 jaar zijn niet vastgesteld, maar er kan geen doseringsadvies wordengegeven. Er is geen relevant gebruik van Paliperidone Teva bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Schizoaffectieve stoornis: De veiligheid en werkzaamheid van paliperidone bij de behandeling vanschizoaffectieve stoornis bij patiënten van 12 tot 17 jaar zijn niet onderzocht of vastgesteld. Er is geenrelevant gebruik van Paliperidone Teva bij kinderen jonger dan 12 jaar.

 • Andere speciale populaties

Er wordt geen dosisaanpassing van Paliperidone Teva aanbevolen op basis van geslacht, ras ofrookgedrag.

Wijze van toediening

Paliperidone Teva is bestemd voor orale toediening. De tabletten moeten in hun geheel ingeslikt wordenmet vloeistof en mogen niet gekauwd, gedeeld of geplet worden. De werkzame stof bevindt zich in eenniet-absorbeerbaar omhulsel dat ontworpen is om de werkzame stof aan een gecontroleerde snelheid afte geven. Het omhulsel van de tablet wordt, samen met onoplosbare bestanddelen uit het binnenste vande tablet, uit het lichaam verwijderd; de patiënten moeten zich niet ongerust voelen als ze in hunstoelgang occasioneel iets opmerken dat eruitziet als een tablet.

De toediening van Paliperidone Teva moet gestandaardiseerd worden in relatie tot de voedselinname. De patiënt moet geïnstrueerd worden om Paliperidone Teva ofwel steeds nuchter in tenemen ofwel steeds bij het ontbijt in te nemen, en niet af te wisselen tussen de inname in nuchteretoestand en de inname met voedsel.

Samenstelling

Elke tablet met verlengde afgifte bevat 6 mg paliperidone.

Hulpstof met bekend effect: Elke tablet bevat 15,7 mg natrium.

 • Tabletkern

Macrogol

Butylhydroxytolueen

Povidon

Natriumchloride

Microkristallijne cellulose

Magnesiumstearaat

Rood ijzeroxide (E172)

Hydroxypropylcellulose

Celluloseacetaat

 • Omhulling

Hypromellose

Titaandioxide (E171)

Talk

Propyleenglycol

Geel ijzeroxide (E172) – alleen voor de 6 mg tabletten

 • Drukinkt

Schellak

Zwart ijzeroxide (E172)

Propyleenglycol

Indicatie

Paliperidone Teva is geïndiceerd voor de behandeling van schizofrenie bij volwassenen enadolescenten van 15 jaar en ouder.

Paliperidone Teva is geïndiceerd voor de behandeling van schizoaffectieve stoornis bij volwassenen.

Details
CNK3784329
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte144 mm
Lengte145 mm
Diepte60 mm
Bijsluiter